Convocat el

6è CONCURS FOTOGRAFIC de LA DEVESA “LA FULLA D’OR“

 

Envia’ns les fotografies del 15 de setembre al 31 d’octubre del 2022 a agfagirona@gmail.com

 

L’Associació Amics del Parc de La Devesa de Girona i l’Associació Gironina de Fotografia (AGFA) organitzen conjuntament el 6è Concurs de Fotografia de La Devesa, premi “La Fulla d’Or”, que es durà a terme l’any 2022 i es regirà per les bases següents.

Bases:

1.- PARTICIPACIÓ:

La participació és lliure, gratuïta i oberta a qualsevol persona, sigui professional o amateur.

Hi hauran tres categories : INFANTIL (fins a 12 anys inclosos), GENERAL (a partir de 13 anys) i DENÚNCIA (sense límits d’edat).

2.- OBRES

Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies , ja sigui en color o blanc i negre, en cada una de les categories en que concursi.

Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i que no s’hagin presentat abans en cap altre concurs.

No podran ser alterades ni electrònicament ni per qualsevol altre mitjà, tret d’ajustos basics (d’ il·luminació, balanç de blancs, re-enquadrament, etc.). En cas de dubte, el jurat podrà demanar la fotografia original i tindrà la potestat inapel·lable de desqualificar les fotografies que cregui que han estat excessivament retocades.

No s’acceptaran fotomuntatges o retocs que distorsionin la realitat.

3.- TEMÀTICA

El tema del concurs és el Parc de La Devesa de Girona, el qual haurà de ser clarament reconegut a les fotografies.

4.- PRESENTACIÓ

Les fotografies s’han de presentar en format JPEG i han de tenir una mida màxima de 210x297mm, per a poder ser impreses en un full Din A4 ,amb una resolució màxima de 300ppp. L’arxiu resultant ha de tenir un pes mínim de 2 Mb i màxim de 20 Mb.

5- LLIURAMENT

Les fotografies es podran lliurar del 15 de setembre fins al 31 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), a la següent adreça: agfagirona@gmail.com, i s’identificaran amb el nom i cognom de la persona concursant i categoria/es a la que es presenten al concurs. Un cop rebudes es codificaran per salvaguardar l’anonimat.

6.- PREMIS

Hi hauran primer, segon i tercer premis per a les categories GENERAL i INFANTIL i un premi únic per la categoria DENÚNCIA.

Les persones premiades de totes les categories rebran el trofeu “ La Fulla d’Or “, a més de diferents obsequis de les empreses patrocinadores.

Les fotografies guardonades en primera posició a la categoria GENERAL i a la categoria DENUNCIA rebran un premi econòmic de 150 euros cadascun.

Cap participant podrà guanyar més d’un premi.

Les fotografies premiades més altres trenta que el jurat seleccioni com finalistes, seran exposades al Centre Cultural de La Mercè de l’1 al 20 de desembre del 2022.

La fotografia guanyadora de la categoria GENERAL serà la portada del cartell de la propera edició del concurs.

7.- JURAT

El Jurat estarà format per fotògrafs de reconegut prestigi i per representants de les associacions organitzadores.

El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que les fotografies presentades a concurs no reuneixen qualitat suficient.

8.- VEREDICTE i ENTREGA DE PREMIS

El veredicte del jurat serà públic i inapel·lable, i es donarà a conèixer directament als/les premiats/des i al públic en general, el mateix dia de l’entrega de premis. L’acte d’entrega de premis serà el dia 1 de desembre del 2022 al Centre Cultural de La Mercè de Girona.

9.- DRETS D’AUTOR

Les entitats organitzadores podran fer ús de qualsevol de les fotografies presentades, citant-ne l‘autor/a, per a futures publicacions i/o difusió, en qualsevol tipus de suport i mitjà. Les persones participants no podran reclamar compensacions de cap tipus sobre les fotografies presentades en aquest concurs.

Els/les participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors/es de les fotografies presentades i de que no existeixen drets de tercers.

Els/les participants assumeixen, única i exclusivament, tota responsabilitat que pugui derivar-se pels drets d’imatge de terceres persones que -en el seu cas- apareguin a les fotografies.

Els/les autors/es de les fotografies que resultin escollides per formar part de l’exposició que s’esmenta a l’apartat 6 d’aquestes Bases, podran recollir les seves fotografies en paper a l’Espai Cívic de la Rosaleda de Girona una vegada acabada l’exposició fotogràfica i en el període màxim de tres (3) mesos. Les fotografies que no s’hagin recollit en aquest termini quedaran a disposició de les entitats organitzadores.

Les persones participants autoritzen als organitzadors que se’ls enviï informació d’aquest i d’altres concursos que puguin ser del seu interès.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel·lablement, pel jurat.

Si degut a les especials circumstàncies que estem vivint arran de la Covid-19, o qualsevol causa de força major, no es pogués realitzar el lliurament de premis en la data indicada en aquestes bases, l’organització proposarà una altra data tan aviat com sigui possible .

La participació en el concurs de fotografia pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Els organitzadors del concurs es comprometen a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD i la i Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, LOPDGDD.