6è Concurs Fotogràfic La Fulla d’Or

6è Concurs Fotogràfic La Fulla d’Or

Convocat el

6è CONCURS FOTOGRAFIC de LA DEVESA “LA FULLA D’OR“

 

Envia’ns les fotografies del 15 de setembre al 31 d’octubre del 2022 a agfagirona@gmail.com

 

L’Associació Amics del Parc de La Devesa de Girona i l’Associació Gironina de Fotografia (AGFA) organitzen conjuntament el 6è Concurs de Fotografia de La Devesa, premi “La Fulla d’Or”, que es durà a terme l’any 2022 i es regirà per les bases següents.

Bases:

1.- PARTICIPACIÓ:

La participació és lliure, gratuïta i oberta a qualsevol persona, sigui professional o amateur.

Hi hauran tres categories : INFANTIL (fins a 12 anys inclosos), GENERAL (a partir de 13 anys) i DENÚNCIA (sense límits d’edat).

2.- OBRES

Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies , ja sigui en color o blanc i negre, en cada una de les categories en que concursi.

Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i que no s’hagin presentat abans en cap altre concurs.

No podran ser alterades ni electrònicament ni per qualsevol altre mitjà, tret d’ajustos basics (d’ il·luminació, balanç de blancs, re-enquadrament, etc.). En cas de dubte, el jurat podrà demanar la fotografia original i tindrà la potestat inapel·lable de desqualificar les fotografies que cregui que han estat excessivament retocades.

No s’acceptaran fotomuntatges o retocs que distorsionin la realitat.

3.- TEMÀTICA

El tema del concurs és el Parc de La Devesa de Girona, el qual haurà de ser clarament reconegut a les fotografies.

4.- PRESENTACIÓ

Les fotografies s’han de presentar en format JPEG i han de tenir una mida màxima de 210x297mm, per a poder ser impreses en un full Din A4 ,amb una resolució màxima de 300ppp. L’arxiu resultant ha de tenir un pes mínim de 2 Mb i màxim de 20 Mb.

5- LLIURAMENT

Les fotografies es podran lliurar del 15 de setembre fins al 31 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), a la següent adreça: agfagirona@gmail.com, i s’identificaran amb el nom i cognom de la persona concursant i categoria/es a la que es presenten al concurs. Un cop rebudes es codificaran per salvaguardar l’anonimat.

6.- PREMIS

Hi hauran primer, segon i tercer premis per a les categories GENERAL i INFANTIL i un premi únic per la categoria DENÚNCIA.

Les persones premiades de totes les categories rebran el trofeu “ La Fulla d’Or “, a més de diferents obsequis de les empreses patrocinadores.

Les fotografies guardonades en primera posició a la categoria GENERAL i a la categoria DENUNCIA rebran un premi econòmic de 150 euros cadascun.

Cap participant podrà guanyar més d’un premi.

Les fotografies premiades més altres trenta que el jurat seleccioni com finalistes, seran exposades al Centre Cultural de La Mercè de l’1 al 20 de desembre del 2022.

La fotografia guanyadora de la categoria GENERAL serà la portada del cartell de la propera edició del concurs.

7.- JURAT

El Jurat estarà format per fotògrafs de reconegut prestigi i per representants de les associacions organitzadores.

El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que les fotografies presentades a concurs no reuneixen qualitat suficient.

8.- VEREDICTE i ENTREGA DE PREMIS

El veredicte del jurat serà públic i inapel·lable, i es donarà a conèixer directament als/les premiats/des i al públic en general, el mateix dia de l’entrega de premis. L’acte d’entrega de premis serà el dia 1 de desembre del 2022 al Centre Cultural de La Mercè de Girona.

9.- DRETS D’AUTOR

Les entitats organitzadores podran fer ús de qualsevol de les fotografies presentades, citant-ne l‘autor/a, per a futures publicacions i/o difusió, en qualsevol tipus de suport i mitjà. Les persones participants no podran reclamar compensacions de cap tipus sobre les fotografies presentades en aquest concurs.

Els/les participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors/es de les fotografies presentades i de que no existeixen drets de tercers.

Els/les participants assumeixen, única i exclusivament, tota responsabilitat que pugui derivar-se pels drets d’imatge de terceres persones que -en el seu cas- apareguin a les fotografies.

Els/les autors/es de les fotografies que resultin escollides per formar part de l’exposició que s’esmenta a l’apartat 6 d’aquestes Bases, podran recollir les seves fotografies en paper a l’Espai Cívic de la Rosaleda de Girona una vegada acabada l’exposició fotogràfica i en el període màxim de tres (3) mesos. Les fotografies que no s’hagin recollit en aquest termini quedaran a disposició de les entitats organitzadores.

Les persones participants autoritzen als organitzadors que se’ls enviï informació d’aquest i d’altres concursos que puguin ser del seu interès.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel·lablement, pel jurat.

Si degut a les especials circumstàncies que estem vivint arran de la Covid-19, o qualsevol causa de força major, no es pogués realitzar el lliurament de premis en la data indicada en aquestes bases, l’organització proposarà una altra data tan aviat com sigui possible .

La participació en el concurs de fotografia pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Els organitzadors del concurs es comprometen a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD i la i Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, LOPDGDD.

Entrega de premis del 5è Concurs de Fotografia La Devesa Premi La Fulla d’Or.

Entrega de premis del 5è Concurs de Fotografia La Devesa Premi La Fulla d’Or.

El passat dimecres 1 de desembre es va celebrar al Centre Cultural de La Mercè de Girona l’entrega de premis del 5è Concurs de Fotografia La Devesa Premi La Fulla d’Or.

Amb gran afluència de públic es va fer entrega dels premis en les categories Infantil, General i Denúncia.

Categoria Infantil:
1r premi Marwan Etovil
2n premi Sallymatou Sanneh
3r premi Juan Carlos Alves Megia

Categoria General:
1r premi Eduard Martinell Miera
2n premi Maria Fernanda Pita
3r premi Irina Shavanova

Categoria Denúncia:
1r premi Diego Corcho

L’expectació va ser màxima doncs molts dels premiats estaven presents i varen poder rebre els premis de mans dels presidents de les tres associacions organitzadores, la Plataforma Cívica Salvem La Devesa “Amics de La Devesa”, l’AGFA Associació Gironina de Fotografia i l’Associació de Veïns Devesa-Güell, així com d’alguns dels patrocinadors.

Aquest anys tant els premis en metàl·lic com els premis en regals de part dels patrocinadors del concurs van superarà les expectatives dels premiats.

Després de l’entrega de premis es va poder fer una visita el claustre del Centre Cultural de La Mercè gaudint de una bona conversa i una copa de cava.

Us esperem el proper any amb més fotos.
Ja podeu començar a fer fotos pel 6è Concurs de Fotografia de La Devesa Premi La Fulla d’Or

Salut a tots

Foto guanyadora categoria general
Autor: Eduard Martinell

Foto guanyadora categoria infantil
Autor: Marwan Etovil

Foto guanyadora categoria denúncia
Autor: Diego Corcho

5è Concurs Fotogràfic  La Fulla d’Or

5è Concurs Fotogràfic La Fulla d’Or

Convocat el

5è CONCURS FOTOGRAFIC de LA DEVESA

“LA FULLA D’OR“

 

Envia’ns les fotografies del 15 de setembre al 31 d’octubre del 2021 a agfagirona@gmail.com

exposició de l’1 de desembre al 20 de desembre

Entrega de premis l’1 de desembre al Centre Cultural La Mercè

Bases del concurs 2021

1.- PARTICIPACIÓ:

La Plataforma Cívica Salvem La Devesa, l’Associació Gironina de Fotografia ( AGFA) i l’Associació de Veïns Devesa-Güell organitzen el 5è concurs de Fotografia premi “La Fulla d’Or”.
La participació és lliure i gratuïta. Hi podrà participar qualsevol persona aficionada a la fotografia. Hi hauran tres categories : INFANTIL (fins a 12 anys inclosos), GENERAL (a partir de 13 anys) i DENÚNCIA (sense límit d’edat)

2.- OBRES

Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies en color o blanc i negre en cada categoria que participi.
Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i que no s’hagin presentat abans en cap altre concurs, web o altre medi digital o imprès.
No podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà.
No s’acceptaran fotomuntatges que distorsionin la realitat.

3.- TEMÀTICA

El tema del concurs és el Parc de La Devesa de Girona en tots els seus àmbits. Les fotografies han de fer-se dins l’entorn del Parc de La Devesa de Girona.

4.- PRESENTACIÓ

Les fotografies s’han de presentar en format JPEG i han de tenir una resolució per a poder ser impreses en un full A4 amb un màxim de 4 Megabytes

5- LLIURAMENT

Les fotografies es podran lliurar del 15 de setembre fins al 31 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos) a la següent adreça: agfagirona@gmail.com i s’identificaran amb el nom i cognom del concursant i categoria/es a la que es presenten al concurs. Un cop rebudes es codificaran per salvaguardar l’anonimat del concursant.

6-PREMIS

Hi haurà un primer, segon i tercer premi per a les categories GENERAL i INFANTIL i un premi únic per la categoria DENÚNCIA.
Els premiats de totes les categories rebran el trofeu “ La Fulla d’Or “, a més de diferents obsequis dels patrocinadors.
El primer premi GENERAL i el DENUNCIA rebran un premi econòmic de 150 euros cadascun.
Cada participant no podrà guanyar més d’un premi.
Les fotografies premiades i les quaranta millors a criteri del jurat, seran exposades al Centre Cultural de La Merçè de l’1 al 20 de desembre del 2021..
La fotografia guanyadora de la categoria GENERAL serà la portada del cartell de la propera edició.

7.- JURAT

El Jurat estarà format per fotògrafs de reconegut prestigi i per representants de la Plataforma Salvem La Devesa, l’AGFA ( Associació Gironina de Fotografia ) i l’Associació de Veïns Devesa-Güell.
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

8.- VEREDITCE/ENTREGA DE PREMIS

El veredicte del jurat será públic i inapel-lable i es donarà a conèixer directament als autors guardonats, i al públic en general, el mateix dia de l’entrega de premis. L’acte d’entrega de premis serà el dia 1 de desembre del 2021 al Centre Cultural de La Mercè de Girona a les 19h.

9.- DRETS D’AUTOR

Les entitats organitzadores podran fer ús de les fotografies presentades, previ consentiment dels autors, per a futures publicacions i/o difusió en qualsevol tipus de suport i mitjà. Els participants no podran reclamar drets d’autor sobre les fotografies presentades en aquest concurs.
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors de les fotografies presentades, i de que no existeixen drets a tercers.
Els participants es faran càrrec dels drets d’imatge de les persones que puguin sortir a les fotografies.
Tots els participants podran recollir les seves fotografies en paper a l’Espai Cívic de la Rosaleda de Girona, una vegada acabada l’exposició de les mateixes. El termini màxim de recollida será el 31 de gener de 2022.
Els autors donen el seu consentiment perquè les fotografies , nom, edat, correu electrònic i altres dades personals siguin lliurades a Plataforma Cívica Salvem La Devesa, amb la finalitat que aquesta
entitat pugui utilitzar les seves dades personals per enviar informació d’aquest i d’altres concursos que puguin ser del seu interès.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel.lablement, pel jurat.
Si degut a les especials circumstàncies que estem vivint, arran de la Covid-19, no es pogués realitzar el lliurament de premis en la data i hora indicada en aquestes bases, l’organització proposarà una altra data tan aviat com sigui possible .
La participació en el concurs de fotografia pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Exposició de Fotografies a l’Espai Cultural La Mercè.

Exposició de Fotografies a l’Espai Cultural La Mercè.

Entrevista amb Salvador Guardiola vicepresident de la Plataforma Salvem la Devesa

«Un passeig per a La Devesa. Recull de mirades»

«Un passeig per a La Devesa. Recull de mirades»

L’Espai Cultutal La Merçe, ens va acollir en aquesta mostra de «Un passeig per a La Devesa, un recull de mirades» dels 4 anys que porten de concursos de fotografia La Fulla d’Or. Hem volgut ensenyar algunes de les moltes fotografies, mirades, que te aquest Parc de La Devesa, i que al llar d’aquestes quatre edicions ens han fet arribar els concursants.
Varem fer entrega al director del Centre Cultural La Merce, el Sr Josep Ferrer, de la placa distintiva dels Amics del Parc de La Devesa, per la seva amable acogida i exquisita col·laboracio.
Podem veure l’informatiu de TVGi del 16 de desembre on surt la notícia de l’exposició del minuts 17:30m al 19:50 m.

Veure el video en una nova finestra